presentatie 87/88 afdeling grafiek/fotografie 20. maí 1988 - 8. júní 1988 , Rijksakademie van Beeldende Kunsten


Samsýningar / Group exhibitions

presentatie 87/88 afdeling grafiek/fotografie

De tentoonstellng, die uit één (self gekozen) werk van eli van de
studenten en docenten bestaat, geeft een goede indruk van de
stand van zaken op de afdeling grafiek/fotografie.
Dit is althans de voornaamste reden voor het organiseren
ervan. In onze ogen kan de tentoonstelling daarom niet
voldoen aan de inhoudelijke artistieke criteria, die gesteld
moeten worden aan presentaties van individueel werk of die
met een thematische opzet.
Atelier bezoek en andere tentoonstellingen in de akademie
(en darbuiten) zijn darvoor meer geschikt en ook als
zodanig bedoeld.
De presentatie is verder belangrijk om belangstellende (jonge)
kunstenaars en anderen te interesseren voor de aanwesige
mentaliteit en kennis, waardoor ons inziens een klimaat is
ontstaan, dat een grote intensiteit en diversiteit aan artistieke
produkties mogelijk maakt.
De afdeling grafiek/fotografiek (die op de Rijksakademie de
technologische media beheert) wordt niet allereerst gezien
als een plek, waar alleen technische faciliteiten en advies
worden geboden. Integendeel, hoe belangrijk een hoog
technisch niveau ook is, een actueel en inspirerend artistiek
klimaat lijkt ons wesenlijker voor een post-akademiaal
instituut. Vandaar dat we, naast de produktie van beeldende
kunst en de reflektie daarop, rekenen op aktieve inbreng en
deelname van studenten, docenten en staf bij
afdelingsaktiviteiten als workshops en lezingen,
tentoonstellingen, publikaties, symposia en deergelijke.
Misschien dat op die manier een situatie ontstaat, waarin de
diskussie op gang komt over plaats en funktie van de
(beeldende) kunst in een steeds meer door economie,
bureaucratie, wetenschap en technologie gekolonialiseerde
leefwereld. Een situatie, waarin niet alleen weerstand wordt
geboden aan het consumptieve en controlerende karakter van
de officiele cultuur, maar waar mogelijk zelfs tegen-beelden
en tegen-vertoggen worden geconstrueerd.

Graag wil ik iederen bedanken, die heeft bijgedragen aan het
tot stand komen van deze presentatie 87/88.

Jan van Toorn

 

The exhibition, which consists of one (self chosen) work from each of the
students and teachers, gives a good impression of the
state of affairs in the graphics / photography department.
This is at least the main reason for organizing it.
In our view, the exhibition is therefore not possible
to meet the substantive artistic criteria that have been set
to presentations of individual work or that
with a thematic design.
Workshop visit and other exhibitions at the academy
(and outside) are therefore more suitable and also
intended.
The presentation is also important for interested (young)
interest artists and others to the present
mentality and knowledge, which we believe is a climate
emerge, that a great intensity and diversity of artistic
productions.
The graphics / photography department (which at the Rijksakademie de
technology media) is not first seen
as a place, where only technical facilities and advice
are offered. On the contrary, how important a high
technical level, a current and inspiring artistic
climate seems more essential to a postgraduate
institute. Hence we, in addition to the production of visual
art and its reflection, count on active input and
participation of students, teachers and staff
departmental activities such as workshops and lectures,
exhibitions, publications, symposia and the like.
Perhaps that way a situation arises in which the
discussion about the location and function of the
(visual) art in an increasingly economy-driven,
bureaucracy, science and technology colonized
world. A situation in which there is not only resistance
offered to the consumer and controlling nature of
official culture, but where possible even counter-images
and counter-counts are constructed.

I would like to thank everyone who has contributed to it
come about from this presentation 87/88.

Jan van Toorn

 

 

 

 

 

 

 

 

Án titils

Án titils

Æting   Akvatinta  

70x100 cmKristbergur Óðinn Pétursson
Sími: +354 694 8650
kbergur@mi.is

Vinnustofa
Lyngási 7
210 Garðabæ